تاکیون Tachyon

تاکیون ها در صورت وجود همواره با سرعتی فراتر از سرعت نور حرکت می کنند و هیچ گاه نمی توان سرعت آنها را تا حد سرعت نور یا کمتر از آن کاهش داد چرا که براساس معادلات نسبیت خاص اینشتین برای کاهش سرعت هر تاکیون تا حد سرعت نور به بی نهایت انرژی نیازمندیم! ایده امکان وجود ذرات اسرار آمیز تاکیون بحث و جدل های گسترده ای را در میان فیزیکدان ها به راه انداخت؛ بحث هایی که هنوز هم همچنان ادامه دارد. بعضی فیزیکدان ها معتقدند چنانچه تاکیون ها واقعا در جهان وجود داشته باشند به کمک آنها می توان پیام هایی را در بعد زمان به گذشته ارسال کرد و همین امر مساله علیت را زیر سوال می برد. در مقابل بعضی فیزیکدان ها هم معتقدند که نه تنها تاکیون ها واقعا در پهنه کیهان وجود دارند؛ بلکه می توان آنها را در میان انبوه ذرات فوق العاده پر انرژی پرتوهای کیهانی ردیابی کرد. به هر حال تلاش برای آشکار سازی این ذرات اسرار آمیز همچنان ادامه دارد.

/ 0 نظر / 32 بازدید